Járványügyi protokoll

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Intézkedési terv a 2020/20201. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” (2. verzió, 2020.09.07.) rendelkezése és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ utasításai alapján.

Jóváhagyta:
Kerek Gábor
intézményvezető

 1. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
 • az iskolával történő kapcsolattartás elsődleges formája járványügyi készenlét idején: online vagy telefonos
 • látogató (szülő, hozzátartozó, vendég) csak elkerülhetetlen esetben, hivatalos ügyintézés céljából léphet az épületbe, maszkban
 • az épületbe hivatalos ügyintézésre érkező látogatók kötelesek a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő állomást használni
 • az épületbe lépő látogatókat a portás regisztrálja, a látogató köteles az ehhez szükséges információkat a portással közölni
 • hivatalos ügyintézés csak az emeleti gazdasági irodában történhet
 • látogatók belépése a tantermekbe tilos!
 • ügyintézés céljából az irodán egyszerre egy látogató lehet jelen, maszk viselése a számára kötelező
 • az iskolaépületbe hivatalos ügyintézés céljából belépő látogató minden esetben köteles a portaszolgálatot ellátó munkatárs – mint hivatalos személy – kérésének eleget tenni (iskolarend megtartása, járványegészségügyi szabályok betartása)
 • a szülők csak a bejáratig kísérhetik a művészeti óráikra hozzánk érkező gyermekeiket (új növendékeinkre is ez érvényes)
 • a szülők a tanítási órák ideje alatt NEM várakozhatnak az épületben

 

 1. NÖVENDÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

2.1. Az iskola részéről:

 • óráinkon csak egészséges növendékeket fogadunk
 • növendékeink a tanítási óráik között – a járványügyi szabályok betartásával – várakozhatnak a folyosókon
 • növendékeink és tanáraink számára iskolánk gyakorlati oktatási volta, és az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások miatt a tanórákon a maszk viselése nem kötelező
 • a személyi higiéné fontosságáról növendékeinket rendszeresen tájékoztatjuk, az egészségügyi előírásokat velük betartatjuk
 • a csoportos órák kezdési időpontjait a nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében időben egymástól elcsúsztatva alakítjuk ki
 • a tanóra 5-10 perccel megrövidíthető az egészségügyi előírások betarthatósága érdekében (csoportosulás elkerülése, termek fertőtlenítése és szellőztetése), amennyiben a csúsztatott órakezdés semmiképpen sem megoldható
 • a mosdókban létrejövő csoportosulások elkerülése érdekében csoportos tanítás esetén egyszerre egy növendék használhatja a mellékhelyiséget
 • azokat a gyerekeket, akik betegség miatt nem járnak közismereti iskolába, gyógyulásukig a művészeti iskolai óráikon sem fogadjuk
 • tanítási időben történő fertőzés, betegség gyanúja esetén az érintett gyermeket elkülönítjük, hozzátartozóját és a Tankerületet azonnal értesítjük, a hozzátartozó megérkezéséig a gyermeket felügyeljük
 • a fertőzésgyanú alatt álló gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező
 • abban az esetben, ha a gyermek orvosilag igazolt, megalapozott indokkal (pl. házi karantén, tartós betegség miatti egészségügyi veszélyeztetettség) nem tud művészeti iskolai kötelezettségének személyes jelenléttel eleget tenni, de állapota megengedi a távtanulást, biztosítjuk számára a távoktatást
 • a vírusfertőzés szempontjából orvosilag igazolhatóan veszélyeztetett csoportba tartozó gyerekek hiányzásait járványügyi készenlét esetén igazoltnak tekintjük
 • vírusgyanú, igazolt vírusfertőzés, egyéb betegség vagy önkéntes karantén esetén a növendéket csak orvosi igazolás bemutatása után fogadjuk személyesen újra

2.2. Szülők részéről:

 • tanítási időn kívüli, növendéket érintő fertőzésgyanú esetén a szülő köteles az iskolát a felmerült gyanúról értesíteni
 • kérjük, hogy azok a gyerekek, akik betegség miatt nem járnak közismereti iskolába, gyógyulásukig a művészeti iskolai óráikat se látogassák
 • kérjük a vírusgyanú, igazolt vírusfertőzés, egyéb betegség vagy önkéntes karantén után a növendék egészségét bizonyító orvosi igazolás bemutatását, mert a gyermeket csak ezután fogadhatjuk újra a tanórákon
 • kérjük, hogy a folyamatos tanulás érdekében távtanulás (digitális oktatás) esetén a szülők biztosítsák gyermekeik számára az online kapcsolattartás lehetőségét
 • kérjük, hogy távtanulás esetén a szülők a szaktanárral egyeztetett platformon, illetve az iskola hivatalos információs felületein keresztül kísérjék figyelemmel a gyermekükre vonatkozó értesítéseket
 • kérjük, hogy a művészetoktatással kapcsolatban felmerülő probléma esetén jelezzék azt a szaktanár és az iskola vezetősége felé (elérhetőségek az iskola honlapján és közösségi oldalán)

 

 1. JÁRVÁNYÜGYI REND KIHELYEZETT TAGOZATAINKON:
 • iskolánk kazincbarcikai és vidéki telephelyein a járványügyi protokoll az oktatásnak helyet adó intézmény helyi szabályozásához igazodik

 

 1. MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
 • iskolai alkalmazott (pedagógus és egyéb munkatárs) csak egészségesen jelenhet meg az iskolában
 • munkatársaink (minden alkalmazott) az épületbe lépéskor kötelesek a fertőtlenítő állomást használni
 • munkatársaink számára a maszk használata a védőtávolság tarthatóságáig az épületen belül nem kötelező
 • amennyiben a biztonsági távolság nem tartható, a maszk használata minden alkalmazott számára kötelező
 • ha bármely alkalmazott munkaidő közben saját magán gyanús tüneteket észlel, azt azonnal jelzi felettesének
 • pedagógusnál, vagy egyéb munkatársnál észlelt fertőzésgyanú esetén az érintett személyt elkülönítjük, orvosát és a Tankerületet haladéktalanul értesítjük
 • a fertőzésgyanú alatt álló személy felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező
 • ha a munkatárs egészségi helyzete nem teszi lehetővé az intézményben való megjelenést (pl. járványgyanú, vírusfertőzés vagy egyéb betegség esetén), de állapota megengedi, hogy ellássa feladatait, lehetősége van otthonából, online eleget tenni munkahelyi kötelességeinek
 • táppénz esetén nem lehetséges digitális munkavégzés

 

 1. PEDAGÓGUS FELADATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

5.1. Kontakt oktatás:

 • pedagógus csak egészségesen jelenhet meg az iskolában
 • pedagógusaink az épületbe lépéskor kötelesek a fertőtlenítő állomást használni
 • tanáraink számára iskolánk gyakorlati oktatási volta, és az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások miatt a tanórákon a maszk viselése nem kötelező
 • amennyiben a védőtávolság nem tartható, a folyosókon és közösségi terekben a maszkhasználat a pedagógusok számára is kötelező
 • pedagógusaink a tanórákon csak egészséges növendékeket fogadhatnak
 • a pedagógus hozzátartozót a tanterembe NEM engedhet be!
 • a pedagógus köteles a növendékeit a személyi higiéné fontosságáról rendszeresen tájékoztatni és az egészségügyi előírásokat velük betartatni
 • a pedagógus köteles a tanórák kezdési időpontjait a nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében időben egymástól elcsúsztatva kialakítani
 • a pedagógus a tanórát 5-10 perccel megrövidítheti az egészségügyi előírások betarthatósága érdekében (csoportosulás elkerülése, termek fertőtlenítése és szellőztetése), amennyiben a csúsztatott órakezdés semmiképpen sem megoldható
 • a pedagógus kötelező feladata a tantermek óraközi fertőtlenítése és szellőztetése az egyes tanórák (növendékek, csoportok) váltásakor
 • a csoportos tárgyakat tanító pedagógusoknak kötelességük kontrollálni, hogy – a mosdókban létrejövő csoportosulások elkerülése érdekében – az éppen tanított növendékei közül egyszerre egy fő használja a mellékhelyiséget (egyéni oktatás esetén a probléma felmerülése nem releváns)
 • táncművészeti ágon a pedagógusok feladata (a megfelelő óraszervezéssel) biztosítani, hogy az öltözőket egyszerre, egyidőben kizárólag egy csoportba járó növendékek használják
 • a pedagógus kötelessége a közös használatú hangszerek, eszközök szükség szerinti gyakoriságú fertőtlenítése

5.2. Online oktatás:

 • a pedagógus köteles a tanév elején az online kapcsolattartás lehetőségeit megteremteni növendékeivel és/vagy azok hozzátartozóival
 • a pedagógus köteles a vezetőség felé haladéktalanul jelenteni, ha bármely növendéke távtanulásra kényszerül
 • a pedagógus köteles online oktatni azt a növendéket, aki megalapozott indokkal (pl. házi karantén, tartós betegség miatti egészségügyi veszélyeztetettség) nem tud művészeti iskolai kötelezettségének személyes jelenléttel eleget tenni, de állapota megengedi a távtanulást
 • a digitálisan megtartott órát a pedagógus köteles az e-Kréta felületen:
  • a jelenlétet az üres/digitális ikon megfelelő beállításával,
  • az óra anyagának részletezésével,
  • a kapcsolattartás platformjának feltüntetésével, valamint
  • a házi feladat bejegyzésével dokumentálni
 • a pedagógus köteles a vezetőség felé jelenteni, ha a távtanulás alatti kapcsolattartás a gyermekkel és/vagy szülőjével megszakad
 • növendék egészségi állapota miatti digitális tanítás esetén a pedagógus köteles a feladatát elsődlegesen a feladatellátási helyéről ellátni
 • ha a pedagógus egészségi helyzete nem teszi lehetővé az iskolában való megjelenést (pl. járványgyanú, vírusfertőzés vagy egyéb betegség esetén), de állapota megengedi, hogy ellássa oktatási feladatait, lehetősége van otthonából, online megtartani az óráit
 • ha a pedagógus táppénzen van, nem dolgozhat digitálisan

5.3. Könyvtár használat:

 • az iskolai könyvtár használatára vonatkozó járványügyi előírások megegyeznek a tanórákra és tantermekre vonatkozó iskolai szabályzásokkal
 • a könyvtárba hozzátartozó NEM léphet be

 

 1. RENDEZVÉNYEK:
 • a növendékek szereplési lehetőségeit biztosítandó, szokásos iskolai rendezvényeinket kiscsoportos/online formában tartjuk meg, zárt körben, kizárólag növendékeink részvételével
 • az online eseményekről videófelvételeket készítünk, melyeket a szülők, hozzátartozók számára elérhetővé teszünk
 • nagy létszámot érintő egyéb rendezvényeinket (pl. 55 éves jubileumi ünnepség, jótékonysági bál) bizonytalan időre elhalasztjuk

 

 1. ÉRTEKEZLETEK, IRODAI ÜGYINTÉZÉS:
 • tanári megbeszéléseinket, értekezleteinket elsődlegesen online bonyolítjuk
 • a pedagógusok adatszolgáltatásai, tanügyi és irodai ügyintézése minden lehetséges esetben online vagy telefonon történik

 

 1. TISZTASÁGI REND:
 • a fertőtlenítő állomás használata az iskolaépületbe történő belépéskor mindenki számára kötelező
 • a járványegészségügyi tisztasági rend megtartása, a rendszeres fertőtlenítés, szellőztetés minden helyszínen és minden helyiségben a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően történik a takarító személyzet, az egyéb alkalmazottak és a pedagógusok által
 • a személyi higiéné és járványügyi egészségügyi szabályok betartása minden munkatársunkra, növendékünkre és minden, az iskolaépületbe belépő látogatóra nézve kötelező
 • mivel mind a csoportos, mind az egyéni oktatás tantermeiben folyamatosan váltják egymást a növendékek, a termekbe való belépéskor a teremajtókhoz kihelyezett fertőtlenítőszer használata a gyermekek számára kötelező!
 • közös használatú hangszerek (pl. zongora) fertőtlenítése szükség szerinti gyakorisággal kötelező – a fertőtlenítés a pedagógus feladata
 • a tantermek fertőtlenítése és a szellőztetés az egyes tanórák (növendékek, csoportok) váltásakor kötelező – az óraközi fertőtlenítést és szellőztetést a pedagógus végzi

 

 1. TAKARÍTÁSI, KARBANTARTÁSI REND:

A takarító és karbantartó általános munkaköri leírásban, és azok járványügyi kiegészítéseiben részletezve.

 

 1. PORTASZOLGÁLAT RENDJE:

A portás általános munkaköri leírásban, és annak járványügyi kiegészítésében részletezve.

 

Jelen protokoll érvényes módosításig vagy visszavonásig. Az esetleges módosításokról vagy a visszavonásról az érintetteket az iskola értesíti.

 

Melléklet:       alkalmazotti aláírólista a járványügyi protokoll megismeréséről és tájékoztatásáról.

 

 

Kazincbarcika, 2020.09.11.

Tarjányi Orsolya
intézményvezető helyettes

You may also like...